Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil VZW Beestenbos aantonen dat wij uw privacy serieus nemen en het
nodige doen om deze op passende wijze te beschermen. Voorts willen wij ervoor zorgen dat u de
controle over uw persoonsgegevens kan behouden. Beestenbos is een jaarlijks evenement van VZW
Beestenbos, hierna ‘de activiteit’.
Onze privacyverklaring wordt steeds meegegeven op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen
en dit nog niet eerder gebeurd is. Bij het inzenden van uw gegevens op dat ogenblik gaan wij er van
uit dat u deze verklaring heeft gelezen en hier mee akkoord gaat. Daarom vragen wij u deze
verklaring grondig door te nemen. Deze privacyverklaring somt kort en duidelijk op waarom en
waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden. Als u nog vragen heeft bij deze verklaring, kan u
die steeds stellen via lander.geyzen@vzwbeestenbos.be.


VZW Beestenbos handelt in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming
(AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.


Definities
“AVG” de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege
is sedert 25 Mei 2018.
“Persoonsgegevens”, “Verwerker”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerking”, “Betrokkene”,
“Ontvanger” (of een van de equivalente termen) hebben de betekenis zoals uiteengezet onder de
Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming
(AVG), de EU-privacywetgeving.


Artikel 1 – Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens via onze website omwille van een aantal redenen. In het kader
van de kwaliteit van onze website en bijhorende communicatie, verzamelen wij analytische cookies
die mogelijks ook locatiegegevens bevatten. Deze hebben wij nodig om onze website zo
gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken. Deze gegevens zullen wij enkel in geanonimiseerde vorm
gebruiken om uw privacy in passende mate te kunnen waarborgen. U kan hier meer over lezen in ons
cookiebeleid, artikel 5 van dit document. Ten slotte, gegevens worden verzameld in het kader van
wedstrijden of andere door ons opgezette acties en de gegevens te gebruiken voor doeleinden die
kaderen in het gerechtvaardigd belang van het festival, zoals bijvoorbeeld marktonderzoeken of het
verschaffen van informatie met betrekking tot de activiteit.


Artikel 2 – Verwerkingsgrond
Voor het verzamelen van de in artikel 1 vernoemde gegevens zal VZW Beestenbos de toestemming
vragen van de betrokkene, zoals bepaald in art 6 §1 a) AVG. De betrokkene kan te allen tijde zijn
toestemming intrekken, hetgeen de verdere verwerking van de gegevens waarvoor toestemming
werd gevraagd niet meer toelaat. De intrekking van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan
de rechtmatigheid van de verwerking die dateert van voor de intrekking van de toestemming. Het
intrekken van de toestemming kan gebeuren door een e-mail te sturen
naar lander.geyzen@vzwbeestenbos.be.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Artikel 3 – Rechten van de betrokkenen
In het kader van deze verwerking, kan de betrokkene de hieronder vermelde rechten inroepen.
Teneinde het uitoefenen van deze rechten kan er contact opgenomen worden met VZW Beestenbos
per e-mail via lander.geyzen@vzwbeestenbos.be.
– Recht op inzage:
Conform artikel 15 AVG heeft de betrokkene het recht om informatie betreffende de
verwerking alsook de verwerkte gegevens zelf op te vragen.
– Recht op rectificatie:
Conform artikel 16 AVG heeft de betrokkene het recht om de verwerkte gegevens te
verbeteren wanneer deze foutief blijken te zijn.
– Recht op verwijdering:
Conform artikel 17 AVG heeft de betrokkene het recht om verwijdering van deze verwerkte
gegevens aan te vragen in het geval er voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:
o De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
o De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen
andere rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens;
o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
o Wissing van de persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met
EU-recht of Belgisch recht;
o Het kan evenwel zijn dat om bepaalde redenen er niet kan of moet worden
overgegaan tot verwijdering, in welk geval dit zal worden meegedeeld.

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Conform artikel 20 AVG heeft de gebruiker die toestemming heeft gegeven voor de
verwerking en waarbij de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedés het recht om
de gegevens op te vragen in een machine-leesbaar formaat. Het precieze formaat kan
bepaald worden door VZW Beestenbos.
– Recht om klacht in te dienen bij de data-beschermingsautoriteit: De betrokkene heeft te allen
tijde het recht om klacht in te dienen bij de Belgische data-beschermingsautoriteit (DPA),
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.
– Recht om de verwerking te beperken: Conform artikel 18 AVG heeft de betrokkene het recht
om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, indien:
o De juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt en dit gedurende een periode
die VZW Beestenbos in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te
controleren;
o De verwerking is onrechtmatig en daardoor om beperking van het gebruik van
persoonsgegevens gevraagd wordt;
o De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, maar de
betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering; of,
o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en dit verzoek wordt
nog beoordeeld.*

– Conform artikel 7(2) AVG heeft de betrokkene het recht om de toestemming die deze
gegeven heeft terug in te trekken.


Artikel 4 – Retentiebeleid
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen
verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen
wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons
bedrijfsbeleid.


Artikel 5 – Cookiebeleid
VZW Beestenbos gebruikt cookies om content te personaliseren en trafiek op onze website te
monitoren. We delen informatie over uw surfgedrag niet met derden.
Als je op onze website komt, vragen we uw toestemming om al onze cookies te accepteren. Zonder
deze cookies kan de website niet functioneren.