Algemene voorwaarden

De Organisator: VZW Beestenbos (0422.022.155) met maatschappelijke zetel te Watertorenstraat 8,
2400 Mol, België.


De Bezoeker: Alle rechtspersonen en/of particuliere personen die het evenemententerrein betreden,
betalend of niet betalend, aan de hand van een toegangsticket en daarbij horend toegangsbewijs in
de vorm van een bezoekersbandje, leveranciersbandje en/of bewijs en bewonerskaart.
Het Evenemententerrein: De locatie die door de Organisatie in gebruik wordt genomen voor het
organiseren van het Evenement. Voor Beestenbos betekent dit festivalterrein Beestenbos
(Mastenstraat), en parking (Postelarenweg).
Het Evenement(en): Evenementen die door VZW Beestenbos worden georganiseerd.
Ticket(s): Toegangstickets die toegang verlenen tot het Evenemententerrein.
Deze Algemene Voorwaarden van VZW Beestenbos (0422.022.155) met maatschappelijke zetel te
Watertorenstraat 8, 2400 Mol, België, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden
afgesloten tussen de Bezoekers van Evenementen georganiseerd door VZW Beestenbos, (verder het
Evenement te noemen), en VZW Beestenbos (hierna: de Organisator te noemen).

1 Toegankelijkheid
1.1 Bezoekers van het Evenement die de terreinen van Beestenbos betreden, al dan niet door het
betalen van een ticket, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de in deze Algemene
Voorwaarden opgenomen richtlijnen.
1.2 Indien de richtlijnen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd, kan
de Organisatie de Bezoeker toegang tot deze terreinen weigeren of ontzeggen.
1.3 De organisatie behoudt zich het recht de richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden ten allen
tijde te wijzigen, zowel gedeeltelijk als geheel, en aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene
Voorwaarden worden op de betreffende website van de Organisator aangepast, en kunnen
door de Bezoekers geraadpleegd worden. De bezoeker gaat akkoord met deze wijzigingen
indien er na tien werkdagen, na aanpassing van deze Algemene Voorwaarden, geen schriftelijk
bezwaar is ingediend.
1.4 Indien één of meerdere richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk,
nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige richtlijnen, geheel of gedeeltelijk,
overgebleven in deze Algemene Voorwaarden niet aan en zullen deze onverkort van kracht
blijven.
1.5 De Organisator behoudt zich het recht voor huisregels voor bepaalde onderdelen van het
evenemententerrein te hanteren. Deze huisregels gelden naast de Algemene Voorwaarden en
zullen te zien zijn op de website van de Organisator en/of op het Evenemententerrein.
Bezoekers van het Evenement dienen zich evenwel aan deze huisregels te houden en gaan bij
de het betreden van het evenemententerrein stilzwijgend akkoord.

2 Toegang en identificatie
2.1 De Bezoekers van het Evenement dienen te beschikken over een geldig legitimatiebewijs
verstrekt door de betrokken Overheid.
2.2 De Bezoekers krijgen aan de bezoekersingang een polsbandje waarmee ze het
Evenemententerrein mogen betreden. Dit polsbandje is persoonlijk gebonden en mag in geen
geval van houder veranderd worden. Indien de Organisatie frauduleuze praktijken opmerkt,
betreffende het doorgeven of onrechtmatig gebruik van polsbandjes en/of andere
toegangsbewijzen, kan de toegang tot het Evenemententerrein ontzegd worden.
2.3 De Bezoeker dient het persoonlijke polsbandje gedurende het volledige verloop van het
Evenement zichtbaar rond de pols te dragen.
2.4 De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet-betalende Bezoekers, al dan niet door een
uitverkocht of volzet Evenemententerrein, toe te laten.
2.5 Het Evenement is enkel toegankelijk voor personen ouder dan 16 jaar. Personen onder de 16
jaar krijgen enkel toegang indien ze begeleid worden door een persoon die 18 jaar of ouder is.
2.6 De identificatie van de Bezoekers kan ten allen tijde door de Organisatie of ticketverlener
geverifieerd worden tijdens de toegang op het Evenemententerrein, al dan niet in
samenspraak met de lokale autoriteiten.
2.7 Tijdens de betreding van het Evenemententerrein behoudt de Organisatie zich het recht voor
om oppervlakkige controles uit te voeren om de veiligheid van de Bezoekers te bevorderen.
Bezoekers die een oppervlakkige controle door de Organisatie weigeren, kunnen, indien de
autoriteiten dit wensen, een controle door lokale autoriteiten laten uitvoeren. Indien deze
controle door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Organisatie toegang tot het
Evenemententerrein annuleren of ontzeggen.
2.8 Indien de Bezoeker (volgende lijst is niet limitatief):
– deze Algemene Voorwaarden niet naleeft;
– onder invloed is van drank en/of drugs;
– gevaarlijke en/of verboden voorwerpen met zich meebrengt;
– door de lokale autoriteiten gesignaleerd staat als zijnde gevaarlijk;
– gedrag vertoont dat volgens de Organisatie en haar medewerkers niet aanvaardbaar is, zoals
haat, aggresiviteit, woede, diefstal, xenofobie, discriminatie, geweld, stalking of ander
manifest gedrag;
– een handeltje opzet zoals verkoop van drugs, drank, voedsel, tickets e.d.;
– reclame maakt die niet toegelaten werd door de Organisatie;
– de fouillering van security weigert;
– het welzijn van andere Bezoekers in gevaar brengt;
– op gelijkaardige evenementen toegang werd geweigerd door de Organisatie of de
autoriteiten;

kan de toegang tot het Evenement, Beestenbos, geweigerd of ontzegd worden en kunnen er
geen terugbetalingen van de aangekochte Tickets geëist worden van de Organisatie.
2.9 De Organisatie zal bij eventuele misdrijven en/of manifest gedrag de lokale autoriteiten
inlichten. Bij eventuele financiële schade zal de betrokken Bezoeker aansprakelijk worden
gesteld.

3 Controle
3.1 De Organisatie behoudt zich het recht controles uit te voeren, zoals bepaald in Art. 3, en dit
zowel bij het betreden of het verlaten van het festivalterrein Beestenbos. De Bezoeker(s)
houden zich aan het huisreglement betreffende het binnenbrengen van voorwerpen op het
Evenemententerrein.
3.2 Alle voorwerpen, zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, die niet toegelaten zijn
tot het Evenemententerrein kunnen in beslag genomen worden door de Security van het
Evenement. Bij ernstig misdrijf, bv drugs, wapens,… zullen de autoriteiten op de hoogte
gebracht worden.
3.3 Bij de betreding van het Evenement kunnen Bezoekers gefouilleerd worden door de bevoegde
Security zoals aangegeven in Art. 3.

4 Annulering of verplaatsing van het evenement
4.1 De organisatie behoudt zich het recht voor het Evenement te annuleren wanneer sprake is van
overmacht, al dan niet om het welzijn van de Bezoekers te garanderen. Onkosten die gepaard
gaan aan deze annulatie worden niet vergoed.

5 Intellectuele eigendom en privacy
5.1 Alle rechten op de intellectuele eigendom o.a. domeinnaam, auteursrechten,
handelsnaamrechten, e.d. berusten uitsluitend op VZW Beestenbos.
5.2 Er kunnen door de Organisatie beeld en/of geluidsopnamen gemaakt worden van het
Evenement en haar Bezoekers. Deze beeld en/of geluidsopnamen worden stilzwijgend door de
Bezoeker goedgekeurd voor gebruik voor promotionele doeleinden van het Evenement en
aanverwante activiteiten van de Organisatie. De Bezoeker kan evenwel geen vergoeding
verkrijgen van de Organisatie en/of derden voor gebruik van deze beeld en/of
geluidsopnamen.
5.3 Er kunnen door de Organisatie persoonsgegevens verzameld worden van de Bezoekers
overeenkomstig het Privacybeleid van de Organisatie. De Bezoeker gaat stilzwijgend akkoord,
bij toetreding tot het Evenement, met de verwerking van de persoonsgegevens zoals
aangegeven in de Privacy Policy.
5.4 De Bezoeker gaat bij toetreding tot het Evenement evenwel akkoord tot het verwerven en
verwerken van beeld en/of geluidsopnamen als intellectueel eigendom van de Organisatie.
5.5 De Organisatie behoudt zich het recht persoonsgegevens te delen met de lokale autoriteiten
om de veiligheid van de Bezoekers en het Evenement te garanderen.

6 Bonnen
6.1 Er kunnen drinktickets (bonnen) gekocht worden op het Evenemententerrein door betaling
van de op het Evenement aangegeven prijzen. Dit kan met cash geld.
6.2 Enkel deze officiële, door de Organisatie voorziene, drinktickets kunnen gebruikt worden voor
het aankopen van alle door het Evenement voorziene drank en voeding op het
Evenemententerrein.
6.3 Drank en voeding kunnen gekocht worden door betaling van de op het Evenemententerrein
aangegeven food en/of drinkticketprijzen. Cash geld wordt niet aanvaard voor het aankopen
van drank en/of voeding.
6.4 De Organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of diefstal van deze aangekochte
drink en/of foodtickets, en zal bijgevolg geen terugbetalingen doen bij verlies of diefstal van
deze tickets.
6.5 In geval van verlies en/of diefstal van drinktickets gelieve de Organisatie te waarschuwen voor
dieven, zodat hierop gepaste acties kunnen uitgevoerd worden. Dit kan o.a. zijn: politie op
hoogte stellen, melding van dergelijke praktijken via sociale media of via de website.
6.6 De drinktickets zijn slechts geldig tijdens de openingsuren van het Evenement en zullen
vervallen na sluiting van het Evenement. Er kan geen restitutie van de overgebleven bonnen
geëist worden. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overgebleven
bonnen, noch het vervallen van deze bonnen.
6.7 Drinktickets zijn enkel te verkrijgen tijdens de openingsuren van de kassa(‘s) op het
evenemententerrein.

7 Aansprakelijkheid
7.1 De Organisator en/of eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor gebeurlijke ongevallen van en/of naar het Evenemententerrein door de Bezoekers.
7.2 De Organisator en/of medeorganisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke lichamelijke
ongevallen van Bezoekers op het Evenemententerrein.
7.3 De Organisator en/of medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
schadegevallen, diefstal en/of verlies van voorwerpen van de Bezoekers op het
Evenemententerrein.
7.4 De Organisator is niet verantwoordelijk voor de eventuele vervoerskosten van en/of naar het
Evenement.
7.5 Indien er zich technische problemen voordoen tijdens het Evenement, kan de Organisatie niet
aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen die zich daaruit stellen zoals bv. bij
het gebruik van betaal -, bank -en/of creditcards.

8 Mensen met een beperking
8.1 Indien er Bezoekers zijn met een beperking kunnen zij parkeerplaats reserveren zo dicht
mogelijk bij de ingang van het Evenemententerrein. Deze personen dienen de Organisatie
schriftelijk via brief of lander.geyzen@vzwbeestenbos.be op hoogte brengen. Bij het verzoek
op aangepaste parking voor mensen met een beperking, dient de Bezoeker bij aankomst aan
de parking de ‘blauwe kaart’ te tonen. Zij moeten tevens de schriftelijke bevestiging kunnen
aantonen.
8.2 Bezoekers met een beperking, die gebruik maken van een rolstoel, kunnen bij slechte
weersomstandigheden, onder begeleiding van één persoon, zich op het Evenemententerrein
verplaatsen via de backstagegangen.
8.3 Begeleide honden zijn toegelaten op het Evenemententerrein. De verantwoordelijke Bezoeker
van deze honden zorgen voor een duidelijke herkenbaarheid van hun begeleiderhond.

9 Huisregels
9.1 De Organisator behoudt zich het recht voor huisregels voor bepaalde onderdelen van het
evenemententerrein te hanteren. Deze huisregels gelden naast de Algemene Voorwaarden en
zullen te zien zijn op het Evenemententerrein. Bezoekers van het Evenement dienen zich
evenwel aan deze huisregels te houden en gaan bij toetreding tot het Evenement stilzwijgend
akkoord.
9.2 Gebruik van alcoholische dranken (alcoholvolume >0,5% vol, vb bier en wijn) is verboden voor
personen jonger dan 16 jaar en zal dus ook niet door de Organisatie toegelaten worden.
9.3 Personen jonger dan 18 jaar wordt evenmin het gebruik van sterke drank (gedestilleerde drank
met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%) toegelaten, vb
wodka, rum, gin, cocktails,… .
9.4 De Organisatie kan ten allen tijden Bezoekers vragen om zich te identificeren in het kader van
haar wettelijke verplichting zoals o.a. alcoholwetgeving.

10 EHBO
10.1 Er zal een EHBO KIT aanwezig zijn aan de kassa(‘s) op het Evenemententerrein. Indien er
lichamelijke ongevallen en/of letsels zich voordoen wordt aangeraden om onmiddellijk
organisatie te verwittigen.
10.2 Bezoekers met een chronische aandoening wordt aangeraden een medische fiche te bezorgen
aan de Organisatie. Dit kan gebeuren door een e-mail met desbetreffende info te versturen
naar lander.geyzen@vzwbeestenbos.be met als vermelding MEDISCHE FICHE. Tenslotte wordt
aanbevolen om de medische fiche mee te nemen naar het Evenement.

11 Juridisch
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met
uitsluiting van conflictregels.
11.2 Indien er geschillen tussen de Bezoeker en de Organisatie ontstaan naar aanleiding van deze
Algemene Voorwaarden, overeenkomsten, e.d. zullen bij uitsluiting berecht worden door de
ter zake bevoegde rechter te Turnhout.
11.3 De Organisatie behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien de
Bezoeker inbreuk doet op deze Algemene Voorwaarden.

Indien de Bezoeker de in deze Algemene Voorwaarden richtlijnen niet
naleeft, zal de Organisatie toegang tot het Evenement weigeren/
ontzeggen en zullen de betaalde inkomgelden, bonnen en/of
accommodatie niet terug betaald worden. De Bezoeker moet in dit geval
onmiddellijk het Evenemententerrein verlaten.